Asigurarea reprezentarii intereselor si problemelor specifice membrilor Asociatiei in fata autoritatilor publice competente. Protejarea activitatilor membrilor Asociatiei prin stipularea de acorduri, parteneriate si conventii, atat la nivel national cat si comunitar. Cursuri de pregatire profesionala conform standartului ocupational pentru meseria de agent DDD, cu discount pentru membrii A.R.C.V.I.P. Informare gratuita: legislatie specifica la zi, publicatii de specialitate, tehnici si metodologii specifice activitatii agentilor DDD, distribuitorilor, importatorilor, producatorilor de biocide.Promovarea intereselor categoriei membrilor A.R.C.V.I.P. Communicate de presa ale membrilor A.R.C.V.I.P postate pe site (www.arcvip.ro).Discount de pana la 40% la toate targurile , expozitiile organizate de A.R.C.V.I.P. Nu esti membru ? Acceseaza Sectiune Asociati - Inscriere!

Recomandari CESE pentru SBA

Ganditi mai intai la scara mica – Prioritate pentru IMM-uri

15/01/2009La Bruxelles, in data de 15 decembrie 2008 reprezentantul CNIPMMR, Ana Bontea, avand functia de Director Departament Juridic si Dialog Social si membru al Comitetului Economic si Social European (CESE) a participat la cea de-a 450-a sedinta a plenului CESE, in care a fost adoptat Avizul INT/455 al Sectiunii pentru piata unica, productie si consum privind Comunicarea Comisiei catre Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – „Ganditi mai intai la scara mica”: Prioritate pentru IMM uri. Un „Small Business Act” pentru Europa – COM(2008) 394 final.Conculziile si recomandarile CESE privind „Small Business Act” pentru Europa sunt urmatoarele:

1.     CESE s-a exprimat deja in favoarea unui Small Business Act european ambitios, in concordanta cu potentialul de crestere si de ocupare a fortei de munca pe care il reprezinta pentru Uniunea Europeana cele 23 de milioane de intreprinderi mici si mijlocii si toate celelalte care ar putea fi create.

2.     CESE considera ca proiectul Comisiei Europene nu se ridica la inaltimea acestei provocari, mai ales in contextul dificultatilor economice si financiare actuale.

3.     CESE propune asadar un SBAE ambitios, care sa includa in special:

o    un instrument juridic obligatoriu pentru aplicarea principiului „Ganditi mai intai la scara mica: prioritate pentru IMM-uri” pentru a garanta, cu un grad de constrangere maxim, o punere in practica eficienta si concreta a acestor principii de guvernanta, atat la nivel comunitar, cat si in statele membre si in regiuni;

o    o foaie de parcurs insotita de un calendar precis si de mijloace adecvate pentru punerea in aplicare a dispozitiilor concrete si de mare amploare ale SBAE;

o    angajamente clare in materie de reducere a procedurilor birocratice si mai ales in ceea ce priveste principiul „o singura data” pentru toate formalitatile administrative;

o    o reorganizare a serviciilor Comisiei Europene pentru a oferi IMM-urilor un interlocutor veritabil si instrumente pentru a favoriza „europenizarea” intreprinderilor;

o    instrumente europene care pot reprezenta parghia necesara pentru favorizarea capitalizarii, a stabilirii de retele, a investitiilor si a formarii continue in intreprinderile mici si mijlocii;

o    un cadru politic coerent pentru toate politicile europene, pentru ca intreprinderile mici si mijlocii sa fie considerate regula, mai degraba decat exceptia;

o    transpunerea la nivel national a obiectivelor SBAE, inclusiv la nivel legislativ;

o    revenirea la practica de consultare permanenta a organizatiilor intermediare si a partenerilor sociali.

4.     CESE a formulat urmatoarele recomandari

o    Recomandarea 1 a CESE

o    Recomandarea 2 a CESE

o    Recomandarea 3 a CESE

o    Recomandarea 4 a CESE

o    Recomandarea 5 a CESE

Sursa:

Ana Bontea, Director Departamentul Juridic si Dialog Social CNIPMMR

Recomandarea 1 a CESE: un instrument juridic cu caracter obligatoriu privind

aplicarea principiului „Gândiţi mai întâi la scară mică: prioritate pentru IMM-uri

- textele legislative la toate nivelurile sa fie elaborate ţinând seama de situaţiile şi de nevoile specifice ale diferitelor categorii de IMM-uri; orice nouă legislaţie europeană referitoare la întreprinderi trebuie să facă obiectul unei consultări prealabile a organizaţiilor representative ale IMM-urilor, inclusiv a partenerilor sociali şi a organizaţiilor din domeniul economiei sociale, cu un termen de răspuns de cel puţin 12 săptămâni (şi nu 8 săptămâni, aşa cum a propus Comisia Europeană);

- Niciun act legislativ în materie de întreprinderi nu se modifică prea des (intervalul minim fiind de 6 ani). De asemenea, ar trebui să se propună ca data de intrare în vigoare a oricăror noi prevederi legislative cu caracter obligatoriu să fie 1 ianuarie în fiecare an, în timp ce orice lege care aduce o reducere sau o simplificare a sarcinilor să poată intra în vigoare în orice moment, cu efect imediat;

- Legislaţiile la toate nivelurile respectă patru principii fundamentale:

  • obligativitatea unei analize de impact sistematice asupra IMM-urilor cu

privire la orice legislaţie nouă, astfel încât niciun text legislativ să nu poată

fi adoptat fără să fi făcut obiectul unei analize de impact asupra diferitelor

categorii de întreprinderi din sectorul de activitate în cauză;

  • principiul proporţionalităţii, aplicat în mod sistematic diferitelor tipuri de

întreprinderi;

  • principiul „o singură dată”, pentru orice formalitate solicitată unei

întreprinderi;

  • principiul protecţiei sau al precauţiei, pentru a se preveni apariţia oricărei

legislaţii obligatorii suplimentare;

- Obligaţie cuantificată de simplificare a sarcinilor administrative pentru

întreprinderile de pe piaţa internă, pornind de la obiectivul reducerii cu 25% până în 2012 a procedurilor birocratice ale legislaţiei europene.

 Recomandarea 2 a CESE: o foaie de parcurs precisă, cu termene, mijloace şi resurse de finanţare, în cazul în care acestea sunt necesare.

Printre acţiunile propuse la nivel comunitar, CESE susţine în special:

proiectul de regulament privind crearea unei societăţi private europene1,

iniţiativă pe care CESE o propusese într-un aviz din proprie iniţiativă din anul 2001, în scopul de a crea „euroîntreprinderi” capabile să valorifice posibilităţile de dezvoltare oferite de piaţa unică şi de a reduce astfel formalităţile şi costurile legate de înfiinţarea de filiale în diferite state membre. CESE îşi exprimă dorinţa ca acest proiect să fie adoptat rapid, găsindu-se o formulă care să nu conducă, în niciun fel, la denaturarea concurenţei sau la reducerea drepturilor sociale;

proiectul de revizuire a directivei privind plăţile întârziate2, care ar trebui să

sporească constrângerile şi penalizările în cazul plăţilor efectuate dincolo de termenulde 30 de zile. CESE consideră necesar să se adauge acţiuni ambiţioase şi concrete, în special:

acţiuni pilot pentru eficienţă energetică destinate IMM-urilor din sectorul

construcţiilor, având în vedere importanţa lor în acest sector (80% din totalul

întreprinderilor) şi contribuţia semnificativă pe care ar putea-o aduce la reducerea emisiilor de CO2 (40% din emisii provin din locuinţe);

dispozitive adaptate la diferite sectoare şi filiere de activitate şi procese

progresive de management de mediu pe etape pentru întreprinderile mici, în

scopul de a garanta faptul că obiectivele de mediu şi cele energetice nu vor exclude de pe piaţă întreprinderile mici;

acţiuni concrete din partea UE în vederea „europenizării” întreprinderilor, sub forma unor programe de apropiere şi cooperare (cf. vechilor programe

EUROPARTENARIAT şi INTERPRISE, suspendate în mod nejustificat de către

Comisia Europeană în anii 2000);

o mai bună asociere a întreprinderilor la acţiunile europene de formare şi

educare, în special sub forma unui nou program de apropiere a întreprinderilor de instituţiile de învăţământ. CESE reiterează solicitarea de consolidare a programelor pentru a favoriza mobilitatea ucenicilor şi a tinerilor care urmează cursuri de formare profesională iniţială;

facilitarea şi încurajarea transferului de întreprinderi; CESE reafirmă importanţa transferului repetat de întreprinderi, în special în cazul întreprinderilor mici de producţie şi de servicii din mediul urban şi rural, a căror dispariţie anticipată va avea efecte negative considerabile. Acesta recomandă în special sistemele de apropiere, stimulentele fiscale, stimularea capitalizării şi a parteneriatelor public-privat;

1. COM(2008) 394 final (aviz CESE în curs de elaborare).

2. Directiva 2000/CE/35 (JO L 200 din 8.8.2000, p. 35). Aviz CESE: JO C 407 din 28/12/98, p. 50.

 Recomandarea 3 a CESE: propuneri speciale pentru nivelul comunitar

Pentru ca SBAE să fie eficient, CESE recomandă la nivel comunitar o politică vizibilă şi ambiţioasă, care lipseşte în prezent. Acesta recomandă în special:

să se reacorde unui comisar european responsabilitatea deplină pentru

aplicarea acestui Small Business Act european;

reorganizarea serviciilor pentru ca, la fel ca în perioada Grupului operativ

pentru IMM-uri, întreprinderile mici şi mijlocii să dispună şi de un

interlocutor politic vizibil şi accesibil, dedicat numai IMM-urilor şi apărării

intereselor acestora în cadrul instituţiilor europene, mai exact în cadrul

procesului decizional;

instituirea unui comitet de gestionare denumit „Comitetul european al

SBA”, care să cuprindă, pe lângă reprezentanţii statelor membre, delegaţi ai

organizaţiilor europene reprezentative implicate, inclusiv partenerii sociali.

CESE doreşte ca acest comitet să dispună de puteri extinse de control în ceea

ce priveşte aplicarea SBA, de monitorizare a planului de acţiune şi de

coordonare cu planurile puse în aplicare de statele membre. CESE solicită de

asemenea ca, cu ocazia introducerii SBA;

să fie numit un corespondent pentru IMM-uri în fiecare direcţie generală

a Comisiei, însărcinat să supravegheze că măsurile legislative şi programele

gestionate de DG competentă integrează în mod adecvat priorităţile şi

aşteptările IMM-urilor şi ale microîntreprinderilor;

− contextul antreprenorial necesar pentru aplicarea concretă a principiului

„Gândiţi mai întâi la scară mică: prioritate pentru IMM-uri” trebuie creat

atât la nivelul societăţii, cât şi la cel al instituţiilor. Într-adevăr, garantarea

faptului că „regulile stabilite îi respectă pe cei cărora le sunt adresate”, în

acest caz IMM-urile, presupune o anumită cunoaştere a lumii IMM-urilor.

De aceea, Comisia Europeană ar trebui să încurajeze statele membre să-i

urmeze exemplul în acest domeniu, prin programul său „Experienţă în

întreprinderi”, care permite multor funcţionari europeni să se familiarizeze cu

lumea IMM-urilor. O astfel de iniţiativă ar trebui să inspire diferitele state

membre, sau cel puţin pe acelea care nu au pus în aplicare un demers similar.

 Recomandarea 4 a CESE: acţiuni specifice pe plan naţional

În ceea ce priveşte domeniile de competenţă naţională, CESE recomandă ca fiecare stat membru:

să adopte o lege pe plan naţional pentru a face obligatorie aplicarea

principiului „Gândiţi mai întâi la scară mică: prioritate pentru IMM-uri”;

să elaboreze un „Plan naţional cu privire la Small Business Actîn strâns

parteneriat cu părţile implicate din sectorul economic şi social. În fiecare an ar

urma să fie prezentat un raport diferit de cel privind PNR – programele

naţionale de reformă – pentru a face cunoscute realizările fiecărui plan

naţional. O conferinţă anuală ar putea pune în valoare „bunele practici” şi

„experienţele de succes”. Implicarea activă a organizaţiilor europene

interesate şi a CESE ar permite validarea acestui exerciţiu;

să susţină măsuri comune pentru dezvoltarea acţiunilor de sprijin în domenii

precum: transferul de întreprinderi (chestiuni juridice şi fiscale); legislaţia

privind falimentul, pentru a acorda întotdeauna „o altă şansă” întreprinderilor

şi antreprenorilor; dezvoltarea ghişeelor unice şi aplicarea principiului „o

singură dată” pentru formalităţi;

crearea unui reprezentant pentru IMM-uri (SME Envoy) la nivelul

fiecărui stat membru, însărcinat, pe de o parte, cu gestionarea procesului de

aplicare a SBAE în statul membru şi, pe de altă parte, cu garantarea faptului

că legislaţiile naţionale de punere în aplicare a legislaţiei comunitare respectă

principiile fundamentale „Gândiţi întâi la scară mică: prioritate pentru IMMuri

 Recomandarea 5 a CESE: coerenţă, participare şi evaluare

În faţa marilor provocări de la nivel internaţional, a situaţiei economice actuale şi a obiectivului de revizuire a Procesului de la Lisabona, Comitetul consideră că acest Small Business Act trebuie să prevadă:

iniţiative structurate pentru garantarea drepturilor de proprietate

intelectuală, mai exact: brevetul comunitar, jurisdicţia competentă în materie

de brevete la nivelul UE, precum şi instituirea unui Observator european al

contrafacerii şi al pirateriei (solicitat pentru prima dată de CESE în 2001);

favorizarea unei abordări de tip integrat a politicii în favoarea IMMurilor

care să cuprindă toate politicile sectoriale de la nivel comunitar,

naţional şi regional;

permiterea dezvoltării guvernanţei, a parteneriatului şi a cooperării între

autorităţile publice, colectivităţi, partenerii economici şi sociali, organizaţiile

reprezentative ale diferitelor categorii de IMM-uri la toate nivelurile

teritoriului european;

susţinerea dezvoltării şi competitivităţii tuturor întreprinderilor, inclusiv

a întreprinderilor care operează pe pieţele de proximitate; acţiunile pozitive

ale Small Business Act trebuie să stabilească o distincţie clară între

întreprinderile de pe piaţa locală, care reprezintă majoritatea IMM-urilor, pe

de o parte, şi întreprinderile cu potenţial ridicat de dezvoltare tehnologică sau

extrateritorială, pe de altă parte. Cele din prima categorie trebuie să găsească

un mediu favorabil pentru activităţile lor, iar cele din a doua categorie necesită

mijloace pentru accelerarea dezvoltării, pentru europenizarea lor, sau chiar

pentru internaţionalizarea lor, fără a pierde din vedere faptul că numeroase

întreprinderi de proximitate pot avea şansa de a se dezvolta în cadrul unor

pieţe extinse, sau de a opera în cadrul unor sisteme de cooperare sau al unor

sisteme de tip „cluster” pentru a atinge dimensiunile critice de succes spre

europenizare sau internaţionalizare.